Hoge response op veiligheidsenquete in 6 thema’s

Foto: Gemeente Altena
12 september 2019, 20:53
Verlopen

ALTENA - Eerder dit jaar heeft de gemeente Altena een veiligheidsenquête verspreid onder een representatieve selectie van 3.000 inwoners. Ook was deze digitaal in te vullen.

De uitkomst van deze analyse zal worden gebruikt voor het veiligheidsbeleid 2020-2022. De analyse kent de thema’s; Buurt en Veiligheid, Zorg en Veiligheid, Jeugd en Veiligheid, Ondermijning, Openbare orde en Fysieke veiligheid. Een opvallende stijging is te zien in het bezit van zowel hard- als softdrugs alsook het aantal branden in de regio.

Uit de veiligheidsenquête blijkt dat de inwoners van de gemeente Altena ruim voldoende oordelen over de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ook de onderlinge verbondenheid tussen de buurtbewoners komt als voldoende uit de bus. Een overgrote meerderheid van de inwoners voelt zich veilig in de eigen woonbuurt. Verkeer en veiligheid blijft een aandachtspunt wat onder de aandacht gebracht zal worden bij de politie en de juiste teams binnen de gemeente Altena.

Thema Buurt en Veiligheid

Dit gedeelte heeft betrekking op onder ander woninginbraken, veel voorkomende criminaliteit, overlast en bijvoorbeeld buurtpreventieteams. Veelal gaat het over delicten met een grote impact op het slachtoffer, omgeving en/of het veiligheidsgevoel.

Het veiligheidsgevoel is groot te noemen en het aantal woninginbraken daalt. Overvallen en straatroven komen nauwelijks voor. Het aantal burenruzies fluctueert en heeft de aandacht. Er word ingezet op buurtbemiddeling echter zijn veel mensen hier niet mee bekend. Aan buurtapps nemen vaak veel mensen deel.

Thema Zorg en veiligheid

De verbinding tussen zorg en veiligheid wordt steeds belangrijker. Bij dit thema is er aandacht voor huiselijk geweld, persoonsgerichte aanpak (PGA), nazorg ex-gedetineerden, personen met verward gedrag en radicalisering.

De overlast van personen met verward of overspannen gedrag lijkt binnen de gemeente Altena een stijgende lijn te vormen. 93% geeft aan hier overigens geen overlast van te ervaren.Het is de ambitie van gemeente Altena om een samenleving te hebben waarin zoveel mogelijk mensen zelfredzaam zijn.

Thema Jeugd en Veiligheid

Dit thema richt zich op jongeren. Het gaat hierbij om (kwetsbare) jongeren (risicogroep) die in de openbare ruimte bijeenkomen en daarbij in aanraking kunnen komen met alcohol, drugs en andere gevaren die niet goed zijn voor de ontwikkeling van de jongeren.

Uit harde cijfers komt naar voren dat het aantal meldingen van overlast van jeugd daalt. Het overgrote deel van de inwoners geeft ook aan geen last te hebben van hangjongeren. Het aantal halt verwijzingen blijft in de loop der jaren overigens gelijk. 28% van de jongeren in de 2e klas van het voortgezet onderwijs geven aan alcohol te gebruiken, 2% geeft aan ooit drugs gebruikt te hebben. Het percentage jongeren wat drinkt is hoger dan het gemiddelde in West-Brabant.

Ondermijning

Ondermijning gaat over de schadelijke gevolgen van georganiseerde criminaliteit. Gevolgen die ontstaan doordat onderwereld en bovenwereld niet meer duidelijk gescheiden werelden zijn. Om hun illegale activiteiten uit te kunnen voeren maken criminelen gebruik van de diensten van bedrijven en burgers uit de bovenwereld. Het gaat ook over de integriteit van het openbaar bestuur en de organisatie. De verschillende vormen van zware, georganiseerde misdaad die dit effect veroorzaken is samen te vatten als ondermijnende criminaliteit.

Vooral drugsgerelateerde zaken lijken enorm toe te nemen. n het eerste halfjaar van 2019 is het aantal van bezit hard en/of softdrugs al net zo hoog als 2018 over het gehele jaar. 3% van de respondenten geeft aan het vermoeden te hebben van de aanwezigheid van hennepkwekerijen of drugslaboratoria. 14% geeft aan dat zij het vermoeden hebben dat er in de buurt drugs gedeald worden. Het is niet uit te sluiten dat de stijging van de cijfers voortkomt uit de extra aandacht die er is voor dit thema.

Openbare orde

Het uitgangspunt bij openbare orde is het normale en rustige verloop van het lokale gemeenschapsleven. Bij dit thema is aandacht voor: onrust en incidenten, cameratoezicht, cybercrime, winkelcentra, bedrijventerreinen, jaarwisseling, evenementen, horeca en veilig uitgaan.

Het aantal bedreigingen fluctueert, het aantal meldingen van cybercrime lijkt af te nemen. 2018 laat een piek zien in vuurwerkoverlast, bij de evaluatie van dit jaar rondom Oud en Nieuw zal ook de gemeenteraad worden betrokken. Het aantal inbraken in bedrijfspanden daalt, het aantal winkeldiefstallen stijgt.

Fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid gaat het om dreiging die uitgaat van ‘zaken’. De aandacht ligt daarbij steeds meer op het voorkomen van ongelukken en branden. De bedoeling is, dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat, zoals een grote brand of een ongeval. Ook verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel binnen dit thema.

De open vragen in de enquête werden door inwoners veelal gebruikt om de nadruk op verkeersveiligheid te leggen. Er werden voornamelijk opmerkingen gemaakt over de snelheid. De meerderheid (62%) geeft aan dat er (vaak) hard wordt gereden in hun buurt. Het aantal ongelukken met uitsluitend materiële schade tussen 2015 en 2017 een daling te zien is, dit wordt in 2018 opgevolgd met een piek. Het aantal branden neemt toe, dit geldt voor zowel de binnen als buitenbranden.

Over het algemeen is te stellen dat het veiligheidsgevoel groot is in Altena. De uitkomst van deze enquete in onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid 2020-2022. Tijdens de Altenatafel ‘Bestuur’ zal deze verder worden besproken. De volledige enquête is hier te lezen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl