Onderzoek: urgent samenwerking nodig voor Europese eisen waterkwaliteit

Foto: Sander van Strien
3 oktober 2023, 16:35
Verlopen

REGIO - Brabantse waterschappen vragen om meer samenwerking om in 2027 aan de waterkwaliteitseisen te kunnen voldoen. Volgens hen is de opgave te groot voor de waterschappen alleen. Zij vragen alle overheden en betrokken instanties hun verantwoordelijkheid te nemen.

Aanleiding voor de oproep is het wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Utrecht, uitgevoerd in opdracht van de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB). De aanbevelingen uit het onderzoek zijn zo relevant dat de Brabantse waterschappen de uitkomsten zullen delen met andere betrokken overheden. Weliswaar zijn de NBWB-leden primair verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en bijbehorende biodiversiteit, maar de bevoegdheden en beschikbare maatregelen die ze als Brabantse waterschappen hebben, zijn volgens hen niet afdoende om op eigen kracht de waterkwaliteitsdoelen te halen. Terwijl 2027, het jaar dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) behaald moet zijn, met rasse schreden nadert.

Recente adviesrapporten stellen dat de Nederlandse Staat een risico loopt op Europese ingebrekestellingen, boetes en/of dwangsommen wanneer ze er niet alles aan gedaan heeft om in 2027 aan alle KRW-vereisten te hebben voldaan. Ook kunnen er gevolgen zijn voor waterbeheerders in het kader van vergunningverlening voor onttrekkingen en lozingen en voor bouwprojecten voor een grotere groep betrokkenen. De vier Brabantse waterschappen die samenwerken binnen de NBWB willen er alles aan doen om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Ze kunnen dat echter niet alleen en zijn grotendeels afhankelijk van de inzet van alle medeoverheden en belanghebbenden van schoon water. De Brabantse waterschappen willen snel in gesprek met de betrokken ministeries, met de provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, de industrie, de landbouwsector en met natuurbeheerders.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl