Kadernota gemeente Altena vastgesteld na 7,5 uur vergaderen

Foto: Altena TV
3 juli 2019, 15:23
Verlopen

ALTENA - De gemeenteraad van Altena heeft dinsdag 2 juli lang vergaderd over de kadernota voor 2020. In de kadernota staan de uitgangspunten voor de te maken begroting.

Alle politieke partijen kregen de kans om in het begin van de vergadering hun mening te geven op de voorliggende documenten. Tijdens de algemene beschouwingen plaatste ieder partij zijn accenten voor de bespreking in de daarop volgende uren.

De raad begon de vergadering omstreeks 14.00 uur en vergaderde met diverse onderbrekingen uiteindelijk tot circa 23.30 uur. De kadernota wordt opgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college probeert uiteraard haar document te verdedigen, maar er ontstonden over de inhoud wel levendige debatten.

Moties
Zaken die volgens de politieke partijen echt anders uitgevoerd moeten dan nu voorgesteld is, worden via voorstellen, ook wel moties genoemd, toegelicht, besproken en eventueel overgenomen. Enkele moties die voor veel discussie zorgden gingen over de realisatie van de atletiekbaan in Sleeuwijk in combinatie met de verplaatsing van de Paardensport vereniging en de uitbreiding van het gemeentehuis.

Waar komt nu de Atletiekbaan?
De voormalige gemeente Werkendam heeft in afstemming met de fusieraad al eerder een keuze gemaakt om de nieuwe atletiekbaan achter het Altena College te plaatsen. Hiervoor is 2 miljoen euro gereserveerd. Echter op de beoogde plek, achter het Altena College, is nu de Paardensport vereniging gehuisvest. Deze club is daar gekomen toen hun oude plek werd ingenomen door de nieuwbouw van Winkelcentrum ‘De Nieuwe Es’. Amper 5 jaar later moeten ze dus mogelijk weer verhuizen.

Iedere politieke partij wil dat de atletiekbaan er gaat komen, het college stelt in de kadernota voor dit te doen zonder de paardensportvereniging te verplaatsen (variant 1 of 2) . Echter duurt dit project al zo lang dat Philip den Haan van Altena Lokaal er juist voor opteert om alleen variant 4 te onderzoeken. Deze variant gaat uit van verplaatsing van de paardensportvereniging naar De Roef 5, een kavel met daarop een boerderij die eigendom is van de gemeente Altena. De atletiekbaan kan dan direct achter het Altena College geplaatst worden. “Dit is ook de wens van omwonenden omdat er direct achter het Altena College geen huizen staan is de overlast minimaal. Een win-win-win-win situatie,” volgens Den Haan.

Variant 4 – wensvariant van Altena Lokaal

Dit voorstel stuitte echter met name de CDA tegen de borst: “Er liggen 4 varianten, als politiek moet je keuzes maken op alle beschikbare informatie, daar hoort een onderzoek van de andere varianten zeker bij,” zei Gerard Paans. Volgens de ChristenUnie wil de Paardensportvereniging de verplaatsing voor 625.000 euro naar de Roef 5 helemaal zelf regelen. “625.000 euro is aangemerkt geld om de verplaatsing mogelijk te maken, de paardensportvereniging wil zelf de plannen maken, waarom ondersteunen we dit niet?” vraagt Anne Duijzer van ChristenUnie zich af. Hij krijgt bijval van Altena Lokaal. De SGP pleit er juist voor alle varianten te laten onderzoeken, zodat de raad in oktober een goede keuze kan maken. Deze motie werd omarmd door de politiek en daarmee gaat het college dus aan de slag. De motie van Altena Lokaal haalde geen meerderheid. De ChristenUnie trok haar motie in omdat het college voldoende antwoord gaf op de vragen om te komen tot een goede invulling.

Uitbreiding Gemeentehuis
Het gemeentehuis in Almkerk is te klein voor al haar ambtenaren. Op verschillende plekken in Altena zijn sublocaties, maar het college wil onderzoeken of alle collega’s juist niet op één plek gehuisvest kunnen worden. Om hier onderzoek naar te doen, inclusief een haalbaarheidsstudie naar een uitbreiding van het gemeentehuis in Almkerk, is 300.000 euro begroot. Bijna alle partijen waren absoluut niet blij met deze ontwikkeling, een veelvoud aan moties wordt besproken. Uiteindelijk vinden al deze moties onderdak in een nieuwe, gezamenlijke motie waarbij wordt afgesproken dat er voorlopig geen onderzoek plaatsvindt naar uitbreiding van het gemeentehuis, maar dat de beoogde 300.000 euro wel ingezet mag worden om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de organisatie te vernieuwen en te verbeteren. Denk hierbij aan de gevolgen van digitalisering op het aantal medewerkers en het doorrekenen van allerlei andere situaties bijvoorbeeld het huren van externe locaties. Ook moet kritisch gekeken worden hoe Altena haar dienstverlening in de toekomst wil blijven organiseren en wat dit betekent voor personeel en vastgoed. Een opgave aan het college om voor het eind van 2019 duidelijkheid over te geven.

Vergadering te vaak persoonlijk in plaats van op inhoud
Burgemeester Fränzel is blij dat de kadernota uiteindelijk unaniem is aangenomen, maar had wel wat kanttekeningen over de manier van vergaderen: “Her en der werden we te persoonlijk tegen elkaar. Laten we vooral op inhoud vergaderen en deze vergadering daarom ook evalueren.” De Griffie kon daarna nog op applaus rekenen van de raadsleden vanwege alle ondersteuning.

De leden van de politieke partijen gaat nu met vakantie. Op 3 september is er weer een Altena Tafel. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 17 september.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl