Besluitvorming zwemwaterfunctie van de Put aan de Omloop

Foto: Pixabay
22 mei 2019, 14:30
Verlopen

UPPEL - Het college van B en W van gemeente Altena vraagt de gemeenteraad in te stemmen de zwemwaterfunctie van de Put aan de Omloop per zwemwaterseizoen 2020 af te voeren.

Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren, blijken de maatregelen daarvoor kostbaar te zijn. Daarnaast is de kans groot dat het gewenste effect nihil is. De besluitvorming over het afvoeren van de zwemwaterfunctie ligt bij de provincie Noord-Brabant. Evenals de laatste jaren is ook dit voorjaar weer blauwalg geconstateerd in de Put aan de Omloop. Om na te gaan welke maatregelen hiertegen kunnen worden genomen en een inschatting van de kosten te maken is in 2017 en 2018 in samenwerking met waterschap Rivierenland onderzoek uitgevoerd.

De resultaten uit het onderzoek en de kostenbatenanalyse zijn gebruikt om een gedegen maatschappelijk verantwoorde afweging te maken of de zwemwaterfunctie moet worden behouden of moet worden afgevoerd. Deze maatregelen zijn zeer kostbaar. De kosten wegen niet op tegen de baten. Daarnaast is het risico aanwezig dat de maatregelen niet het gewenste effect hebben. Over de aanpak van de slechte waterkwaliteit wordt uitsluitsel gedaan in de nog op te stellen beleidsvisie Oppervlaktewater.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl